Vyhodnocení dotazníku pro POHO2030

Do dotazníkového šetření se během července a srpna 2020 zapojila téměř tisícovka z vás. Děkujeme vám za aktivitu i za slovní komentáře a podněty, kterými jste své odpovědi v dotazníku často doplnili. Níže uvádíme výsledky tohoto dotazníkového šetření, ve kterém jste vyjádřili, jak vy tuto oblast vnímáte a jaké jsou vaše představy o její proměně.

Lidé si nejvíce v POHO váží přírody a věří, že má tato oblast potenciál

1.

Otázka

Uveďte 5 největších vámi vnímaných předností území POHO2030

Největší předností této oblasti jsou příroda a vodní prvky. Následuje dosud nevyužitý potenciál území pro projekty různého zaměření. Oblast je vnímána jako jedinečná příležitost pro změnu image regionu, a to z pohledu rozvoje cestovního ruchu, kultury, bydlení, ale i koncepčního využití pro velké, strategické investice. Téměř 26 % dotázaných považuje oblast POHO2030 za oázu klidu a zeleně s dostatkem vodních ploch. Lidi vnímají POHO jako jedinečné území s potenciálem.

Místo, kde žili mí předkové. Bylo a stále je krásné a ošklivé zároveň.

Mám ráda tuto oblast a pamatuji jsi, jak byla pěkná a funkční. Kudy jezdila tramvaj, kde byla tržiště a spousta hezkých rodinných domků a škol.

Předností území POHO2030

2.

Otázka

Uveďte 5 největších vámi vnímaných nedostatků území POHO2030

Více než 43 % respondentů vnímá jako největší nedostatek této oblasti špatný stav krajiny – její míru znečištění, související ekologické zátěže, nelegální skládky, nepořádek, šerednost, všudypřítomné zákazy vstupů, přetrvávající důlní vlivy, které mají vliv na život v okolí a nepovedenou rekultivaci z minulosti. Z dalších negativních témat nejvíce rezonuje nízká úroveň společnosti, vylidňování oblasti, kumulace nepřizpůsobivých skupin obyvatelstva a negativní jevy z toho plynoucí, tj. vysoká míra kriminality, závislost na drogách, násilí a vandalizmus.

Území bez lidí – jako by se pro život nehodilo.

Zcela zapomenutá krajina, nejdříve využito na maximum a pak zahozeno, včetně starých havířů.

Víra, že není třeba nic měnit, uhlí tu bude věčně, nahoře to nějak zařídí, jako vždy.

Krajina si nese velký šrám z minula.

Nedostatky v území POHO2030

3.

Otázka

Jak na vás působí oblast POHO, oblast mezi městy Karviná, Havířov a Orlová, tzv. pohornická krajina Karvinska?

U veřejnosti v tuto chvíli převládá negativní vnímání oblasti POHO2030, až 42 % z dotazovaných takto vyjádřilo svůj postoj. Téměř třetina vnímá oblast pozitivně a 26 % má neutrální postoj k území. Negativní vnímání je doloženo u všech věkových skupin i geografického členění.

Měsíční krajina to byla a bude, nevěřím, že někdo bude chtít něco v této poddolované oblasti tvořit.

Jediný symbol je přerovnat úplně celou krajinu do líbivého celku bez náletů, chroští a nádechu jednoho velkého odpadiště. Pak tu teprve budou jezdit lidé rádi a trávit čas na symbolech typu zážitkových fárání apod.

Vnímaní oblasti POHO2030 veřejnosti

4.

Otázka

Jak byste toto území blíže popsali?

Lidé území POHO2030 popisují nejvíce jako místo, které má potenciál, je zajímavé, krásné a divoké zároveň.

Vše musí vyplývat z „unikátnosti“ této oblasti. Její poškození využít a zrealizovat projekty spojené s tímto poškozením, aby vynikla unikátnost, ojedinělost.

Pamatuji si dobu krásných domů, staveb v těchto místech. Současnost je v divočině vytvořené přírodou.

Jak by jste toto území blíže popsali?

5.

Otázka

Jaký je váš dojem na zmíněná místa/atraktivity území POHO?

Nejvíce pozitivně vnímaným místem, atraktivitou v území POHO je Šikmý kostel, následuje Karvinské moře a Dinopark. Neutrální postoj zaujali lidé k uvedeným těžebním prvkům v oblasti – Těžební věže a haly dolu Barbora, Gabriela nebo energovod. Negativní vnímání zmíněných míst je nejvíce spojováno s energovodem.

Další zajímavá místa, atrakce, které lidi uváděli ve spojitosti s oblastí POHO jsou vodní atrakce různého charakteru – mokřady, rybníky, řeky v území, oblast Darkov – lázně Darkov, most přes řeku Olši a v neposlední řadě kostely, které se ve zmíněné oblasti nacházejí.

Měly by se některé věci zachovat, ať ty naše děcka taky něco mají, z té černé klasiky.

Vnímání atraktivit v území POHO2030

6.

Otázka

Máte s územím POHO spojené nějaké charakteristické, jedinečné nebo unikátní symboly/prvky?

Téměř 55 % dotazovaných má s územím POHO spojené nějaké unikátní symboly. Nejvíce symbolické jsou pro lidi především doly, specifická architektura okolí, těžní věže, hornictví, uhlí a těžbou poznamenaná krajina. Následuje Šikmý kostel, který se pro lidi stává symbolickou ikonou, která má nejen historickou hodnotu pro území, ale je i příležitostí pro nové využití oblasti a jeho propagaci. Z uvedených symbolů je často uveden i vodní prvek – jezera, rybníky, Karvinské moře a samotné město Karviná.

Nejsou to prvky, je to celek.

Symbolizuje pro vás POHO2030 něco?

Symboly POHO2030

7.

Otázka

Představte si území POHO za 10 let a zkuste tyto představy konkretizovat. Vyberte max. 3 oblasti, které by se zde měly rozvíjet.

Lidé si nejvíce přejí, aby se na území POHO2030 v horizontu 10 let nejvíce rozvíjela příroda, aktivity související s rozvojem ekonomické činnosti (výroba, průmysl, inovace, energetika) a cestovní ruch.

Splavnost Olše pro vodácké sporty, lokálka mezi Karvinou a Ostravou, výstavba architektonicky cenných staveb, velký zábavní park.

Dodat místním lidem naději, že se to tu zlepší, a že se o ně někdo zajímá.

Myslím, že tento projekt přináší reálnou možnost danou lokalitu přeměnit na unikátní „skanzen“, který by byl zajímavý z hlediska cestovního ruchu a volnočasových aktivit pro obyvatele z okolí Karvinska.

Chci cyklostezky, pastviny pro ovce, ptačí louky, chci stanovat, rybařit, koupat se, dělat pikniky.

Budoucí rozvoj v POHO2030

8.

Otázka

Jakých akcí byste se v POHO chtěli účastnit?

S představami o dalším rozvoji úzce souvisí i zájem lidí účastnit se akcí, které by se v POHO konaly. Největší zájem, téměř 25 % je o bližší poznání oblasti, a to v podobě komentovaných prohlídek, naučných stezek nebo organizovaného denního/nočního pozorování. V těsném závěsu je zájem o účast na různých sportovních akcích (indoor), akcích volnočasového vyžití – festivaly jídla a pití, akcích pro rodiny s dětmi a kulturních akcích – hudební koncerty a festivaly, divadlo, cirkus, filmové promítání atd.

Rozvíjejte oblast tak, aby byla přístupná rodinám s dětmi, pro odpočinek, zábavu a environmentální vzdělání.

Budoucnost POHO2030 - typy akcí

9.

Otázka

Považujete za správné rozvíjet oblast POHO v souladu s principem „udržitelného rozvoje“?

Více než 97 % lidí chce oblast POHO rozvíjet v souladu s principem udržitelného rozvoje. Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, kdy potřeby současné generace jsou uspokojovány v takové míře a rozsahu, která neomezuje generace budoucí.

To nejcennější, co v tom území je, jsou lokality, kde dostala šanci přirozená (místy možná i řízená) sukcese. Pro naprostou většinu lidí ale zrovna tato z přírodovědného hlediska zajímavá místa nemají absolutně žádnou hodnotu, resp. jsou to jen místa, která by se musela vykácet, aby tam mohla vést dálnice za nějakou atrakcí typu "rozhledna s vrcholovou trampolínou kde ve skoku dostanete do ruky kvasnicový ležák sv. Petra z Alkantary a dolů sjedete bobovou dráhou".

POHO2030 vs. udržitelný rozvoj

10.

Otázka

Znáte program POHO2030?

Lidé (více než 60 %) neznají rozvojový program POHO2030.

Lepší propagace, všude, kde je více lidi – stále tabule u obchodních center minimálně týdně aktualizované. Dodat místním lidem naději, že se to tu zlepší a že se o ně někdo zajímá.

Struktura respondentů - pohlaví

Struktura respondentů - věk

Struktura respondentů - trvalé bydliště