POHO Park – důl Gabriela

Projekt POHO Park usiluje o vybudování důstojného centra pohornické krajiny, které nabídne zázemí nejen návštěvníkům dolu Gabriela, ale také přilehlého kostela sv. Petra z Alkantary. Jedná se o strategický projekt Moravskoslezského kraje.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Kontaktujte nás

Co chceme vytvořit?

Cílem projektu je revitalizace areálu bývalého dolu Gabriela na nové centrum Pohornické krajiny, tzv. POHO PARK GABRIELA. Ten bude mít celkovou rozlohu 22 ha a bude se rozkládat již od kostela sv. Petra z Alkantary včetně přilehlé vodní plochy až k bývalému dolu Gabriela.

 

Současný areál se skládá ze tří dochovaných památkově chráněných budov bývalé strojovny a dvou těžních věží včetně jámových budov. Stávající objekty budou revitalizovány a bude dostavěna nová budova turistického informačního centra, které nabídne celoroční zázemí pro návštěvníky. Unikátní historie místa a staré hornické Karviné bude prezentována formou audiovizuální expozice v podzemí bývalé strojovny. Kulturní program doplní venkovní i vnitřní aktivity, které budou citlivě zasazeny do původního kontextu bývalého dolu. Nová výstavba má ambici být uhlíkově neutrální a vytvořit tak vzorový projekt a zvýšit zájem o udržitelnost a moderní energetiku. Projekt POHO Parku bude dostupný široké veřejnosti a bude aktivně spolupracovat s místními institucemi (akademická i soukromá sféra).

 

Projekt navazuje na již schválené strategie a koncepce, např. Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje nebo Koncepci rozvoje pohornické krajiny Karvinska do roku 2030, a je v souladu s operačním programem Spravedlivé transformace, ze kterého bude také financován.

 

Projekt POHO Park Gabriela je koncipován tak, aby splňoval náročná kritéria udržitelného rozvoje. Na stávajících budovách jsou navrženy adaptační opatření (technická), která zajistí větší odolnost vůči dopadům klimatické změny (odrazivé povrchy, systém větrání, stínící prvky apod.). V rámci areálu je navržen nový systém hospodaření s dešťovou vodou a jejím zpětným využitím. Je kladen důraz na co největší využití alternativních zdrojů (šedá voda, dešťová) a minimalizaci spotřeby pitné vody. V areálu je podporován přirozený vsak a distribuce srážkové vody k parkové zeleni. Na vybraných místech jsou navrženy filtrační vegetační prvky s využitím strukturních substrátů. Tyto substráty jsou doplněny o biouhel, který v důsledku sekvestruje CO2 a kompenzuje tak uhlíkovou stopu budov a jejich provozu. Nová budova Turistického informačního centra je navržena v duchu cirkulární ekonomiky a téměř výhradně za použití přírodních materiálů. Střecha budovy bude pokryta fotovoltaickou elektrárnou napojenou na bateriové úložiště. Budova dosahuje energeticky plusového standartu, tzn. generuje více energie, než sama spotřebuje. Budova turistického informačního centra byla posouzena zjednodušenou metodou LCA a dosáhne uhlíkové neutrality za dobu cca 6 let. Projekt bude mít v důsledku výraznou edukační funkci a přispěje k transformaci širšího regionu zejména jako příklad dobré praxe.

 

Areál bude nabízet řadu aktivit a služeb:

Návštěvnické centrum: Centrum pro návštěvníky je situováno v nové budově, která doplňuje stávající objekty strojovny a těžních věží. Jedná se o energeticky velmi úspornou budovu s celoročním provozem. Budova nabízí na ploše 750 m2 infopoint (recepci), kde se návštěvníci dozví o historii i současném provozu a atrakcích POHO Parku Gabriela, ale také o dalších lokalitách v rámci POHO regionu. V návštěvnickém centru bude možno zakoupit vstupenky na vnitřní i venkovní eventy a kulturní program v rámci POHO Parku Gabriela. Centrum dále nabídne zázemí pro návštěvníky – šatnu, WC, bistro, multifunkční prostory.

 

Kultura: V podzemí bývalé strojovny vznikne unikátní audiovizuální expozice, která představí příběh zaniklé Karviné i příběh minulosti a budoucnosti energetiky. Dále budou v nadzemních prostorách strojovny výstavní a konferenční prostory. V rámci těžební věže 2 vznikne EXPO prostor využitelný pro instituce, školy nebo inovativní firmy z regionu. V areálu nově vzniklého POHO Parku bude umístěno volně přístupné umění ve veřejném prostoru.

 

Rekreace / Pohybové aktivity: Areál POHO Parku Gabriela se nachází v odlehlé a unikátní krajině ovlivněné těžbou. Místo má silný turistický potenciál, zejména tedy pro zážitkovou turistiku. V dalších fázích rozvoje regionu se počítá s napojením na pěší a cyklistické trasy a další lokality POHO regionu. V rámci POHO Parku bude jednou ze zajímavých atrakcí výstup na těžní věž formou feraty. V budově těžní věže 1 vznikne pohybové centrum pro děti a mládež. V okolí dolu vzniknou mobilní parkové prvky a dojde ke kultivaci vodní plochy u šikmého kostela, vybudování mola, plovoucího ostrůvku a půjčovně lodiček.

 

Vzdělávání / prezentace: V rámci areálu budou dostupné prostory s pokročilou audiovizuální technologií a odpovídajícím zázemím, které mohou sloužit pro edukativní, příp. prezentační činnost veřejným i soukromým subjektům. Příkladem mohou být vize rozvoje prezentované Moravskoslezským krajem, univerzitami či municipalitami v rámci regionu, ale také nárazový pronájem prostor soukromým subjektům pro jejich prezentační a marketingovou činnost.

 

Rozpočet projektu je 503 000 000 Kč, kdy 85 % nákladů bude hrazeno z dotační výzvy OPST 3/2022 na přípravu a realizaci strategických projektů. Zbývajících 15 % bude uhrazeno z prostředků Moravskoslezského kraje. Provoz areálu bude zajištěn neziskovou organizací ve formě nově zapsaného spolku POHO Park. Zakládající členové spolku jsou Moravskoslezský kraj, Statutární město Karviná a Iniciativa Dokořán, z.s. Počet zaměstnanců spolku je odhadován na 10 stálých a 5 sezónních pracovníků.

 

Jak to pomůže regionu?

 

Využití areálů dolů ke vzdělávacím, zábavním nebo kulturním účelům je známo z řady jiných lokalit v Evropě. K nejznámějším patří třeba Severní Porýní – Vestfálsko, kde vznikly unikátní prostory v podobě Emsher Parku nebo Zollverein. Konverze těchto oblastí významně napomáhá zvýšení zájmu lidí o území, narůstá cestovní ruch, který vytváří další příležitosti pro místní podnikatele. Realizace takového projektu by mohla být z hlediska lokálních dopadu zásadní a přispěla by k vytvoření řady nových pracovních míst. Z širšího pohledu by se vybudovaný komplex zařadil mezi technické památky v kraji – zejména DOV a v rámci osy směrem do Polska (Slezské vojvodství), kde vznikají podobné projekty, by celá oblast nabízela řadu atraktivit svým rozsahem unikátní v celé Evropě.

 

S kým spolupracujeme?

 

Projekt je připravován ve spolupráci majitele areálu dolu Gabriela a okolních pozemků společností DIAMO s.p. a investorem Moravskoslezským krajem. O projektu dále diskutujeme s majiteli okolních pozemků – Biskupství ostravsko-opavské a Asental Land, s.r.o., městy Karviná, Havířov a Orlová, s odborníky z oblastí krajinářské architektury, obnovy historických památek, revitalizace dolů nebo transformace brownfieldů a v neposlední řadě také s širokou veřejností. Projekt bude prezentován veřejnosti v prvním čtvrtletí roku 2023 v rámci veřejných besed a online komunikaci s veřejností.

 

Kolik to bude stát?

 

Odhadované náklady na první fázi revitalizace jsou 503 mil. Kč

 

Jaký je plán?

 

 

Moravskoslezským kraj poskytl individuální dotaci pro předprojektovou studii strategického projektu POHO park Gabriela.

Staňte se partnerem tohoto projektu

Chcete se stát partnerem tohoto projektu?


Kontaktujte nás