Areál bývalého dolu Gabriela je v tomto návrhu studentského projektu zamýšlený jako projekt určený pro zpracování tříděného odpadu na inovativní stavební materiály. Návrh vychází ze současného stavu, kdy jsou v areálu k dispozici tři objekty: strojovna a dvě těžní věže. Těžní věže budou využity pro účely zřízení vzorkovny materiálu a současně i jako výstavní prostor dostupný k pronájmu. Tyto věže budou přístupné veřejnosti v průběhu celého roku. Strojovnabude sloužit pro potřeby vývoje nových materiálů z recyklátů. Z funkčního hlediska je využití budovy strojovny navrženo pro umístnění kancelářských prostor se společenskou halou a laboratořemi. Slouží pouze pro potřeby zaměstnanců, přístupnost pro veřejnost je pouze občasná.

 

V 1. fázi projektu je zamýšleno do areálu dostavět dvě budovy ve stejném měřítku jako je strojovna. První z nich bude sloužit pro výrobní účely, druhá jako sklad. Dopravní obslužnost objektu počítá s využitím dostupného železničního koridoru a autodopravy. Osobní přeprava je zajištěná autobusovou dopravou a zbylá, potřebná, parkovací místa jsou umístěná pod novými objekty.

 

Ve 2. fázi rozšíření projektu je uvažováno s výstavbou dalších dvou hal využívající terénu, kdy jejich obrysy splývají s horizontem krajiny a tím nenarušují okolitou přírodu.

Návrh studentské práce se podrobněji věnuje strojovně. Ta je členěná pomocí modulové výstavby, která je uskupená do dvou bloků. Fasáda nově postavených bloků je zamýšlena ze zrcadlového skla, kvůli dostatečnému dennímu osvětlení a zachování soukromí v kancelářích. Návrh zachovává charakter budovy pomocí využití dutin po strojích, které nyní slouží jako „zimní zahrady“.

 

Studentka při zpracování rozebírá možné dotazy související s výstavbou nových budov.

 

„Proč vytvářet kancelářskou budovu tam, kde byla průmyslová hala a vedle ní stavět halu novou?“

 

Svou odpověď formuluje na dvou úrovních. První úroveň je praktická. Současné postupy pro výrobu a hygienické požadavky na ochranu zaměstnanců není možné naplnit stávajícím objektem strojovny bez narušení jeho historické hodnoty. Druhý argument naráží na to, že původní areál nese stopu historie nejen v jeho architektuře, ale i v proběhnutých událostech, a proto se návrh snaží zachovávat tuto překvapivou duchovnost místa.

 

 


 

 

Název studentského projektu:
Areál pro zpracování tříděného odpadu

 

Jméno studenta:
Bc. Anna Langrová

 

Jméno vedoucího práce:
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
doc. Ing. Martina Peřinková , Ph.D.
Ing. arch. Klára Frolíková Palánová, Ph.D.

 

 


Pozn. Jedná se o studentský návrh, který vznikl ve spolupráci s Katedrou architektury, VŠB TU Ostrava, Fakulty stavební v roce 2020. Smyslem spolupráce bylo aktivně zapojit studenty do vizualizace možné proměny území POHO2030, získat pohled mladé generace na možnosti využití bývalých důlních areálů pro potřeby současného člověka a společnosti. Všem zapojeným aktérům děkujeme.