tudentská práce od Bc. Karolíny Janotové pohlíží na objekt bývalého dolu Barbora jako na prostor, kde se příroda stala součástí celku, a to jak zvenku, tak i zevnitř. Objekt je primárně zaměřený na poskytování péče.  Záměrem práce bylo vytvořit něco, za čím lidé z okolních měst nebudou míst problém dojet, a kde se v jeden celek spojí příroda, člověk a společnost. Výsledkem je vytvoření zdravotnického centra, které je doplněno o restauraci a kavárnu, a kde vnitřní zelené ulice vytvářejí dojem funkčního města přímo uvnitř objektu. Pozoruhodné je, že všechny části mohou fungovat samostatně.

 

Původní objekt je doplněn o nové prvky. Hlavní vstup je přizpůsoben povaze záměru, je bezbariérový, splňuje veškeré technické i bezpečnostní normy. Součástí je nové schodiště, které působí monumentálním dojmem a dotváří celkovou atmosféru místa. Další novou částí je přístavba terasy, která navazuje na vzniklou kavárnu, která je umístěna uvnitř objektu. Kapacitně je přizpůsobená možnému počtu návštěvníků.

 

Hlavní vstup do objektu tvoří hned ze začátku lékárna. Po levé straně dominuje interiéru schodiště spolu s výtahem, které je navrženo pro pacienty s omezenou možností pohybu. Objekt je účelově rozvržen do tří hlavních částí.

První část tvoří pronajímatelné prostory ve formě buněk, které jsou k sobě spojeny. Ty se nacházejí v prvním a druhém nadzemím podlaží. Tyto buňky jsou určeny pro ordinace a lékařské vybavení nezbytné k těmto ordinacím. Meziprostor tvoří čekárny, které jsou zaskleněny, a to z důvodu zajištění vysokého komfortu pro čekající pacienty. Součástí téměř každého pronajímatelného prostoru je hygienické zázemí.

 

V druhé části objektu je navržena kavárna, která se propojuje s venkovním prostředím. Vstup do ní je možný samostatně, a to přes venkovní část, nebo přímo z první části objektu, tedy z části, kde se nachází ordinace a příslušná lékařská vybavenost. V návrhu interiéru kavárny studentka pracuje s výškou objektu. Do kavárny jsou zasazeny stromy, kolem kterých je navržené pohodlné sezení. Tyto prvky dodávají interiéru pocit, že se člověk nachází v parku.

 

Poslední část objektu tvoří restaurace, která slouží zaměstnancům, tak i samotným návštěvníkům. Důvodem umístnění restaurace do této části objektu jsou vhodné logistické předpoklady – blízkost skladu a bočního vchodu, které nabízí možnost odebírat potřebné zboží v blízkosti samotné kuchyně. Design interiéru restaurace je podobný kavárně. Pro větší pojetí osob je navržena víceúrovňová část, která umožňuje sezení i v patře. Ve spodní části navržené konstrukce je také sezení, které je možno uzavřít pro soukromé účely, jako jsou oslavy a podobně.

 

 


 

 

Název studentského projektu:
Konverze bývalého dolu Barbora na zdravotnické centrum

 

Jméno studenta:
Bc. Karolína Janotová

 

Jméno vedoucího práce:
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
doc. Ing. Martina Peřinková , Ph.D.
Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.

 

 


Pozn. Jedná se o studentský návrh, který vznikl ve spolupráci s Katedrou architektury, VŠB TU Ostrava, Fakulty stavební v roce 2020. Smyslem spolupráce bylo aktivně zapojit studenty do vizualizace možné proměny území POHO2030, získat pohled mladé generace na možnosti využití bývalých důlních areálů pro potřeby současného člověka a společnosti. Všem zapojeným aktérům děkujeme.