Cílem této studentské práce bylo nalezení nového využití pro stávající budovu a dvě těžební věže bývalého dolu Gabriela.

 

Výsledná varianta pracuje s možností odstranění nepůvodní přístavby ke strojovně Gabriela a budov kolem těžebních věží. V nově vzniklém volném průčelí je navrženo prosklení. Je zachován původní vstup do objektu, ke kterému náleží rozšířená nástupní platforma se schodištěm a rampou, která umožní bezbariérový přístup do objektu. Koncept vnitřního uspořádání objektu vychází z využití boxů, které dále dělí vnitřní prostor.

 

Objekt bývalé strojovny je rozdělen na tři nadzemní podlaží a jedno podzemní. Každé z těchto podlaží plní různou funkci. Doménou prvního nadzemního podlaží je sport, který zajišťuje víceúčelové hřiště, určené pro basketbal, volejbal a badminton. K tomuto hřišti náleží potřebné hygienické zázemí. Prostor je doplněn kavárnou a recepcí. Druhé nadzemní podlaží je navrženo pro vytvoření moderního pracovního prostředí, a to v podobě coworkingu. Třetí nadzemní podlaží objektu je tvořeno balkonem, který slouží jako tribuna pro víceúčelové hřiště.

Prvnímu podzemnímu podlaží je rovněž přiřazena funkce sportu, a to v podobě vytvoření posilovny a fitness centra. Tyto prostory jsou vybaveny dvěma velkými sály, kdy jeden je využíván jako posilovna a druhý jako místnost pro jógu, tanec, či aerobik. Ke každému ze sálu náleží sklad pro uchování náčiní. Prostory jsou dále vybaveny vlastní recepcí a dvěma bary.

 

Studentský návrh počítá i s různorodým využitím dvou těžebních věží, které se v areálu nachází. Jedna z věží bude očištěna a stane se symbolem své doby a činnosti. Druhá z věží bude obalena tubusem, který má reflektovat okolní přírodu a industriální architekturu v jeden moment. Uvnitř tubusu i kolem něho bude vytvořeno schodiště, díky kterému je možné věž využít i jako rozhlednu.

 

Parkovací kapacita celého objektu je dostatečná, navržené parkoviště je definováno kovovou, rámovou konstrukcí. Tato konstrukce slouží jako záchytný bod pro rostliny, které konstrukci obalí a vytvoří živý štít ochlazující toto parkoviště.

Součástí návrhu je i nadefinování a vytvoření trasy pro pěší, cyklo a inline, která slouží jako spojující prvek mezi bývalým dolem Gabriela, vodními plochami v okolí a šikmým kostelem sv. Petra z Alkantary.  Dominantou trasy je stezka v korunách stromů, která nás provede až ke svému nejvyššímu bodu, odkud bude mít návštěvník úžasný pohled na celý industriální areál a na pohornickou divočinu – krajinu, která ho obklopuje.

 

 


 

 

Název studentského projektu:
Konverze bývalého dolu Gabriela na multifunkční areál

 

Jméno studenta:
Daniel Puszkar

 

Jméno vedoucího práce:
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
doc. Ing. Martina Peřinková , Ph.D.
Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.

 

 


Pozn. Jedná se o studentský návrh, který vznikl ve spolupráci s Katedrou architektury, VŠB TU Ostrava, Fakulty stavební v roce 2020. Smyslem spolupráce bylo aktivně zapojit studenty do vizualizace možné proměny území POHO2030, získat pohled mladé generace na možnosti využití bývalých důlních areálů pro potřeby současného člověka a společnosti. Všem zapojeným aktérům děkujeme.