Studentská práce Heleny Suchánkové se věnuje koncepčnímu rozvržení opuštěné oblasti Karviná-Doly, která se nachází jihovýchodně od dnešního centra města Karviná. V minulosti se zde však nacházelo původní město Karvinná, které se díky rozsáhlé a neohleduplné těžbě černého uhlí ve 20. století začalo propadat. Dnes je jedinou připomínkou kdysi krásného města kostel svatého Petra z Alkantary a dvojice bývalých dolů Gabriela a Barbora.

 

První fáze návrhu se zabývá nalezením funkce pro oblast s těžišti ve stávajících historických areálech i přírodních krajinných prvcích, které jsou charakteristické pro dnešní stav. Návrh se tak zabývá řešením, které by zde navrátilo každodenní život i volnočasové aktivity, a to vše s ohledem na ekologickou stránku problematiky, propojením menších oblastí a zajištěním fungování oblasti jako autonomního celku.

 

Druhá fáze řeší revitalizaci oblasti bývalého dolu Barbora. Návrh počítá se vznikem kulturního centra v čele s muzeem, které by vyplnilo stávající objekt kompresorovny, a se střední umělecko-průmyslovou školou jako s novostavbou. Tyto objekty společně s ostatními provozy doplní stávající areál tak, aby zde vzniklo zajímavé místo pro pořádání kulturních akcí, výstav muzejních expozic nebo výstav studentských prací. Samozřejmostí je přizpůsobení areálu vysokým standardům pro studium a odpočinek.

 

 


 

 

Název studentského projektu:
Kulturní a návštěvnické centrum Karviná-Doly; revitalizace bývalého dolu Barbora

 

Jméno studenta:
Bc. Helena Suchánková

 

Jméno vedoucího práce:
Prof. Ing. arch. Petr Hrůša
doc. Ing. Martina Peřinková , Ph.D.
Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.

 

 


Pozn. Jedná se o studentský návrh, který vznikl ve spolupráci s Katedrou architektury, VŠB TU Ostrava, Fakulty stavební v roce 2020. Smyslem spolupráce bylo aktivně zapojit studenty do vizualizace možné proměny území POHO2030, získat pohled mladé generace na možnosti využití bývalých důlních areálů pro potřeby současného člověka a společnosti. Všem zapojeným aktérům děkujeme.